Aktuální anketa:Sociální pracovník – nikoliv úředník, ale přítel ve složité situaci

Sociální pracovníci jsou těmi, kdo člověka vyslechnou, pomohou mu zorientovat se v síti sociálních služeb, ukáží mu cestu k vyřešení pro něj těžké situace. Přestože jejich práce stojí obvykle v pozadí sociální služby, je jednou z nejdůležitějších. Tento fakt připomíná také Světový den sociální práce, který letos připadá na úterý 17. března.

Jsou těmi, kdo zajišťují první kontakt klienta se sociální službou, zhodnotí potřeby, možnosti a schopnosti klienta a na základě toho naplánují poskytování podpory a pomoci. Poradí při vyřizování sociálních dávek, při výběru zdravotních pomůcek, doporučí, kam se v jaké situaci obrátit, nabídnou další návaznou službu.

Občanská poradna

Jednou ze služeb Charity Zábřeh, kde plní sociální pracovník nezastupitelnou roli, je služba odborného sociálního poradenství poskytované v Občanské poradně. Velmi často do jejího zázemí v Zábřehu i Mohelnici přicházejí lidé v tíživých životních situacích způsobených např. jejich velkým zadlužením. Sociální pracovník v takovémto případě nabídne poradenství a pomoc s řešením situace tak, aby klienti mohli překážky spojené se zadlužením zvládnout v prvé řadě sami.  Je-li to nutné, nabídne další podporu ve formě systematické a pravidelné spolupráce, pomůže se sestavení plánu věřitelů či navázání kontaktů s věřiteli, v krajním případě i při vypracování žádosti o osobní bankrot. Podá informace o postupech při exekucích či rozhodčích řízení, v případě potřeby doprovodí klienta na jednání před insolvenčním soudem.  Není-li jiná možnost než ochrana klienta, vysvětlí mu jeho práva, např. aby mu bylo ponecháno stanovené minimum příjmu, aby mu nebyly exekuovány prostředky, u kterých je to zakázáno a podobně. Vždy se snaží motivovat a vést klienta k tomu, aby se do podobné situace již nedostal. Pomůže mu se sestavením plánu hospodaření domácnosti, poskytne poradenství o možnostech zvýšení příjmů, vyřízení všech nároků na dávky poskytované státem. Ale ani tím role sociálního pracovníka nekončí. V rámci preventivní práce se prostřednictvím přednášek a seminářů zaměřuje na vzdělávání předlužením nejvíce ohrožených skupin obyvatel. Jako člen Asociace proti dluhům se snaží iniciovat a prosazovat některé důležité legislativní změny vedoucí k nápravě často zbytečných příčin zadlužování.

V Charitě Zábřeh pracuje v sedmi registrovaných sociálních službách celkem deset sociálních pracovníků. Klienti i zájemci o službu se s nimi setkají v terénních (pečovatelská, osobní asistence, odlehčovací služba) či ambulantních službách (stacionáře, centrum denních služeb, občanská poradna). Musí umět navázat se seniory, lidmi s rozličným handicapem, cizinci, lidmi bez přístřeší a i dalšími cílovými skupinami kontakt, posoudit jejich situaci, naplánovat a poskytnout potřebnou pomoc a podporu

Aby mohli tuto práci vykonávat, musí mít sociální pracovníci patřičné kvalifikační předpoklady získané minimálně vyšším odborným studiem. Toto je však jen základ, na němž v dalším profesním životě dále staví zkušenostmi a praxí. Protože ve své práci poskytují rady a informace z nejrůznějších oblastí, prochází dalším vzděláváním, absolvují bezpočet školení, seminářů, přednášek, výcviků i tréninků - komunikace, zvládání krizových situací, prevence syndromu vyhoření, novelizací legislativy a další. Při své práci zachovávají hodnoty jako respekt, individuální přístup, partnerství, diskrétnost a v neposlední řadě také křesťanské zásady například o důstojnosti a jedinečné hodnotě každého člověka.

Cílem a odměnou za práci nebývá obvykle výše výdělku, ale především spokojený uživatel a jeho rodina. „Tuhle práci děláte srdcem. Máte radost z toho, že díky vaší službě se klient například dostane po dlouhé době ven z domu na procházku,“ hodnotí vedoucí osobní asistence Petra Bartošová a kolega Josef Jílek dodává: „Těší mě, když je při mém odchodu z domácnosti klienta jeho rodina spokojená s tím, že je o jejich nejbližšího dobře postaráno.“

Důležitost sociální práce již třicet let připomíná Mezinárodní federace sociálních pracovníků (IFSW) v rámci Světového dne sociální práce. Tento den připadá vždy na třetí úterý v březnu, letos tedy na 17. března a je příležitostí k vyzdvižení sociální práce jako plnohodnotné profese a jejího významného přínosu pro celou společnost jak na regionální, tak na národní úrovni. Každým rokem je tento den spjat s konkrétním tématem v rámci daného oboru. Letošní téma vychází z Mezinárodního manifestu (The Global Agenda), je jím: „Podpora důstojnosti člověka a hodnota lidství“.

 

Charita

Charita Zábřeh
Žižkova 15
789 01 Zábřeh
tel.: 583 412 587


Vyhledej na webu:


Projekt cestovatelé

Rychlé odkazy
Tříkrálová sbírka
Výroční zpráva
Ples Charity

Aktuality
Připravované akce
Tiskové zprávy

Chtěli jste vědět
Otázky a odpovědi
Zeptejte se nás

Charita Zábřeh
na mapě
Charita Zábřeh na mapě
Charita Zábřeh na mapě ČR