Aktuální anketa:Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka v roce 2003

Obsah:
Záměry na využití Tříkrálové sbírky
Celkové výsledky sčítání pokladniček
Výsledky sčítání dle obcí
Využití sbírky

 

Záměry Charity Zábřeh na využití Tříkrálové sbírky 2003

Seznam Projektů:
Podpora projektu občanské poradny
Přímá pomoc potřebným lidem v nouzi
Zpřístupnění charitního domu pro osoby se sníženou schopností pohybu
Centrum Oáza - vybavení nového pracoviště
Rekonstrukce zázemí pro Středisko osobní asistence
Domovinka - uzpůsobení WC potřebám klientů
Dovybavení šicí chráněné dílny
Zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců CHD Palonín
Rozšíření a rozvoj CHOPS Zábřeh
Podpora Sdružení ochrana nenarozeného života

 


projekt Název projektu:
Podpora projektu občanské poradny

Popis situace:

Na zábřežsku, stejně jako všude jinde, je spousta starých, zdravotně handicapovaných či jinak sociálně znevýhodněných spoluobčanů, kteří sice mají nárok na určitou kompenzaci svého postavení od státu, mnohdy ale o svých právech a nárocích na sociální dávky neví či neví, kde by si tyto dávky oni sami nebo rodina o ně pečující mohli uplatnit. Často také tito občané vidí v problémech běžného občanského života problém podstatně větší, jim připadající téměř neřešitelný.

Dosud zde na zábřežsku neexistoval institut, který by takovýmto lidem pomáhal jejich problémy řešit, proto Charita Zábřeh zřídila v dubnu 2002 sociální poradnu, ve které je sociální pracovnice připravena klientům pomoci řešit tyto jejich problémy či poradit, na co mají dle zákona nárok a kam a jakým způsobem se obrátit při uplatňování těchto nároků. Pro spoustu lidí je totiž velmi obtížné se v našem právním systému zorientovat.

Posláním sociálního poradenství je poskytovat informace všem, kteří se na poradnu obrátí, případně odkázat na instituci, která je k řešení daného problému kompetentnější.

Touto službou usilujeme o to, aby občané netrpěli neznalostí svých práv, nároků a možností, které v našem státě mají, a aby neměli pocit, že jsou na své problémy sami.

Pracovnice poradny spolupracuje s Městským úřadem Zábřeh, obecními úřady v jednotlivých obcích i s neziskovými organizacemi v okolí.

V období od dubna do prosince roku 2002 využilo služeb poradny přes 70 klientů, ať už se jednalo o návštěvy zde na Charitě, či o konzultace po telefonu nebo návštěvy přímo v domácnosti klienta. Klientů začíná přibývat a přicházejí s problémy z různých oblastí - nejen z oblasti zdravotně sociální, ale častá je i bytová, manželská či pracovní problematika.

Způsob realizace:

Poradna doposud fungovala v Charitním domě sv. Barbory ve 2. patře, což bylo vzhledem ke klientům a ke zvyšujícímu se jejich počtu nevhodné, proto se přestěhovala do přízemí jiné budovy, a to Masarykovo náměstí 7. Poradna je nyní přístupná všem, i zdravotně handicapovaným občanům. Náleží k ní čekárna a sociální zařízení pro klienty.

Náklady na provoz poradny budou zčásti pokryty dotací z MPSV, jedná se však pouze o neinvestiční náklady, finanční prostředky na investice si musíme hradit z vlastních zdrojů, tzn. dary od sponzorů apod. Obecně jsou projekty poraden velmi složitě financovány, vzhledem k tomu, že poskytnutí poradenských služeb je bezplatné.

Vzhledem k tomu, že poradna začíná fungovat v úplně nových prostorách, je potřeba ji i náležitě vybavit - nejen kvůli personálu, ale také proto, aby se v ní klienti cítili dobře, aby jim vytvářela příjemné prostředí příhodné pro řešení jejich problémů.

Do poradny bylo a je nutné pořídit koberec, nábytek, kancelářské potřeby pro poradce, vybavení čekárny (křesla, stolek, přívod vody, umyvadlo) atd. Nutné je i zřízení telefonní linky a připojení internetu - jedna z důležitých anonymních komunikačních cest.

Požadavek na výši příspěvku z TS 2003: 35.000 Kč


projekt Název projektu:
Přímá pomoc potřebným lidem v nouzi

Tyto prostředky bychom, stejně jako loni, rádi využili hlavně na pomoc sociálně nejslabším rodinám, které mají větší počet dětí, neboť v současné době je takovýchto rodin stále méně a ze strany státu nejsou příliš podporovány (i když by na tom stát měl mít o hodně větší zájem vzhledem ke stárnutí populace), dále na pomoc rodinám neúplným, kde se o děti stará pouze jeden z rodičů (což v dnešní době není ojedinělé, ale také ne jednoduché).

Další skupinou potřebných by byli zdravotně postižení, kteří kvůli svému zdravotnímu stavu mívají značně omezené finanční možnosti, a tím také může být omezeno jejich začleňování se do společnosti.

Přímá pomoc bude také určena pro rodiny či jednotlivce, kteří se mimořádně ocitnou v nepříznivé životní a finanční situaci, kterou nebudou sami (či s pomocí širší rodiny, obce, státu) schopni vyřešit.

Z loňského roku máme nevyužitý zůstatek 40.000 Kč, takže k dispozici pro letošní rok budeme mít celkovou částku 80.000 Kč.

Na přímou pomoc letos chceme použít částku: 40.000 Kč.


projekt Název projektu:
Zpřístupnění charitního domu pro osoby se sníženou schopností pohybu

Popis situace:

V charitním domě sv. Barbory není zajištěna úplná bezbariérovost. Vzhledem k tomu, že středisko CHOPS a sekretariát jsou umístněny v prvním patře a ekonomický úsek ve druhém, je pro příchozí méně pohyblivé, nebo zdravotně postižené návštěvníky velice složité a mnohdy nemožné provést osobní návštěvu. Rovněž Centrum Oáza, je po rozšíření o nové pracoviště bez zvonku nedostupné a nynější stav je takový, že po zazvonění je nutné ujít asi 15-20 m chodbou k zavřeným dveřím. Při denní frekvenci zazvonění se tato situace jeví dále neúnosná. El. vrátný umožní doptání se po účelu návštěvy a v případě potřeby dálkové otevření dveří.

Způsob realizace:

Ve vstupu (v zádveří) bychom chtěli umístnit dveřní telefon s označenými tlačítky a mikrofonem. Napojení tohoto zařízení na stávající telefonní ústřednu umožní návštěvníkům telefonické spojení s jednotlivými centry, aniž by museli složitě vystupovat po schodišti. Takto bude možné přivolat pomoc, příslušného pracovníka, nebo mnohé vyřídit po telefonu. Toto zařízení se jeví jako nepostradatelné.

Výše nákladů 7.000 Kč.


projekt Název projektu:
Centrum Oáza - vybavení nového pracoviště

Popis situace:

Během roku 2002 došlo v Centu Oáza k 50% navýšení počtu klientů. Z tohoto důvodu došlo k významnému rozšíření Centra Oáza o další, navazující prostory, které chceme postupně vybavovat. Jedná se o místnost o celkovém výměru 44 m2. Podaří se nám takto naplnit náš záměr oddělení terapií a aktivit klientů s mentálním postižením od osob s psychickým onemocněním.

Zmiňované rozšíření vyžaduje nutné náklady na rekonstrukci místnosti. V nově zbudovaném pracovišti bude realizována práce s keramikou na hrnčířském kruhu s výpalem ve vlastní peci. Chceme zde také vybavit malou stolařskou dílnu pro výrobu drobných výrobků a modelů ze dřeva pro uživatele - muže, kteří tvoří nadpoloviční většinu. Vhodným rozdělením získáme i koutek pro cvičení, který je důležitý, a který zatím postrádáme.

Způsob realizace:

Je třeba nechat vyrobit dřevěný regál na odkládání výrobků, vybavit místnost nábytkem, opravit vchodové dveře a podlahovou krytinu. Do místnosti je také nutné (práce s hlínou) přivést vodu, obložit stěnu (keramický obklad) a nainstalovat umývadlo.

Požadovaná částka je 25.000 Kč.projekt Název projektu:
Rekonstrukce zázemí pro Středisko osobní asistence

Popis situace:

Závada na topném systému v budově charity zapříčinila vytečení expanzní nádoby, která je umístěná na půdě nad zmiňovanou místností. Voda způsobila naprosté zničení celého stropu, který musel být následně stržen. V místnosti o rozloze 42m2 chceme zřídit dvě samostatné kanceláře. Tuto rekonstrukci jsme chtěli provést součastně s opravou střechy a přestavbou podkroví. Vzhledem k nedostatku prostor po zřízení CHD Zábřeh a rozběhnutí projektu asistenční služby jsme však nuceni provést rekonstrukci okamžitě - nutné zázemí. Asistenční služby využije v roce 2003 v předpokladu celkem 10 klientů.

Způsob realizace:

Ve zmiňované místnosti zhotovíme nový strop a jeho tepelnou izolaci. Jako potřebné se jeví tuto velkou místnost rozdělit na dvě menší. Rozdělení provedeme sádrokartonovými příčkami tak, aby vznikly dvě samostatné kanceláře se společným zádveřím.

Na rekonstrukci požadujeme částku 56.228,29 Kč


projekt Název projektu:
Domovinka - uzpůsobení WC potřebám klientů

Popis situace:

Domovinka je denní centrum pro seniory. Většina klientů jsou těžce zdravotně postižení lidé, kteří se neobejdou bez pomoci druhých. WC v tomto zařízení bylo doposud řešeno tak, že klozetová mísa byla podložena, aby dosahovala doporučené výšky 50 cm. Toto se ukázalo jako nevyhovující, neboť na připevňovací šrouby působí veliká páka a mísa se opakovaně uvolňuje z podlahy, což způsobuje nemalé nepříjemnosti (nebezpečí pádu, stříkání vody).

Způsob realizace:

Tato situace se dá snadno vyřešit zakoupením klozetové mísy pro zdravotně postižené, která má výrobní výšku 50 cm.

Pořizovací náklady jsou 8.000 Kč.


projekt Název projektu:
Dovybavení šicí chráněné dílny

Popis situace:

V lednu byla v Zábřehu zřízeno pracoviště chráněné dílny, kde jsou nyní zaměstnáni čtyři zaměstnanci (3 švadleny + mistrová). Počet zaměstnanců by se měl časem zvýšit až na 6. Zřízení této dílny vyžadovalo značné rekonstrukční práce a zakoupení veškerého potřebného vybavení. Vybavení této dílny je stále ještě nedostatečné pro normální provoz a z části je i zapůjčené. Při kolaudaci jsme dostali do závad od OHS v Šumperku nevyhovující podlahu v denní místnosti, která musí být opravena.

Způsob realizace:

Na stávající nevyhovující podlaze bude provedena vyrovnávka a nalepí se nová keramická dlažba. Je také potřeba zakoupit část vybavení do denní místnosti, do kanceláře mistrové a potřebné je i zřízení převlékací kabinky. Toto vše nákladem asi 10.000 Kč.

    Dále je nutné zakoupení
  • žehlícího prkna s odsáváním - 9.000 Kč
  • parní žehličky - 12.000 Kč
  • stavitelné figuríny - 7.000 Kč
  • šicího stroje - 12.000 Kč (obšívání dírek a přišívání knoflíků)

Celkově žádáme o 50.000 Kč.

Zřízení CHD Zábřeh si vyžádalo velké finanční náklady, tento projekt se slibně rozjíždí a požadované zařízení je pro další provoz CHD nezbytné.


projekt Název projektu:
Zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců CHD Palonín

Popis situace:

V chráněné dílně je zaměstnáno 22 zaměstnanců a z toho nadpoloviční většinu tvoří ženy. Sociální zařízení v budově je nedostatečné a neodpovídající jejich počtu. Úplně chybí sprcha, což vede hlavně v letních měsících ke stížnostem zaměstnanců, kteří se před cestou domů potřebují osprchovat. Při nárazových akcích, kdy je potřeba sezónně zaměstnat další zaměstnance (např. výroba čertů ze sušeného ovoce) a v CHD pracuje přes 40 lidí je tento nedostatek obzvlášť závažný.

V CHD se provádí také ruční zdobení svíček, což je zrakově velice náročná práce, vyžadující velice dobré osvětlení. Lampičky na stolech jsou i přes pečlivý výběr nevyhovující, protože i malé množství tepla, které vydávají nepříznivě působí na zdobící vosk. Proto je potřeba upravit hlavní osvětlení místnosti.

Způsob realizace:

Charita Zábřeh má zhotovenou projektovou dokumentaci, která problém sociálního zařízení řeší. V případě sprchy i WC se jedná o úpravu stávajících prostor. Nutné jsou práce zednické a instalatérské. Osvětlení "na svíčkách" se dá řešit výkonnějšími svítidly, které je nutné zavěsit dále od stropu.

Pro vylepšení pracovních podmínek zaměstnanců v CHD žádáme částku 30.000 Kč.


projekt Název projektu:
Rozšíření a rozvoj CHOPS Zábřeh

Popis situace:

CHOPS v Charitě Zábřeh měla v roce 2002 ve své evidenci 612 klientů a působí na velice rozsáhlém území celého zábřežského děkanátu ( 76 obcí v roce 2002 ). Své pobočky má v Postřelmově, Štítech, Mohelnici a Dubicku. Jednou z poskytovaných a hojně využívaných služeb je i zapůjčování zdravotních a rehabilitačních pomůcek. V součastné době je vytvořen seznam žadatelů, kteří čekají na zapůjčení chodítek, které slouží klientům (zvláště po mozkových příhodách) jako podpěra při chůzi. Poptávka výrazně převyšuje naši nabídku. V součastné době jsou již podnikány kroky pro další rozšíření služeb a zřízení pobočky na Tatenicku, kde bude mimo jiné potřeba pořídit automobil, který je vzhledem k rozlehlosti tamního území nezbytný. Přesto, že v loňském roce bylo z TS 2002 uvolněno na tento projekt celkem 44.911,73 Kč nepodařilo se jej zrealizovat. Tyto peníze byly převedeny a budou použity letos k nákupu potřebného vybavení střediska.

Způsob realizace:

Žádáme proto o částku 14.000 Kč na zakoupení 4ks chodítek a o 100.000 Kč na pořízení osobního automobilu.
Celkově o 114.000 Kč.


projekt Název projektu:
Podpora Sdružení ochrana nenarozeného života

Popis situace:

Sdružení ochrana nenarozeného života má v Šumperku a v Zábřehu své pobočky - Poradny pro ženy a dívky. Náplň jejich činnosti je velice rozmanitá: od poradenské činnosti, přednášek a besed na školách ( na témata plánování rodičovství, prevence AIDS a pohlavních nemocí, problémy partnerských vztahů, náhradní rodinná péče…) až po konkrétní pomoc maminkám s dětmi v tísni. Bohužel, přestože jejich činnost je společensky velmi prospěšná, velice těžko shánějí prostředky na svou činnost. Od začátku letošního roku je Poradna pro ženy a dívky v Zábřehu umístněna v prostorách naší sociální poradny. S touto organizací spolupracujeme již tři roky a pokud by SONŽ přestalo působit jsme připraveni převzít jejich velice prospěšnou činnost.

Způsob realizace:

Částkou 20.000 Kč bychom rádi přispěli na jejich činnost.

 

PředchozíNásledující -'Celkové výsledky sčítání pokladniček'

 

Charita

Charita Zábřeh
Žižkova 15
789 01 Zábřeh
tel.: 583 412 587


Vyhledej na webu:


Projekt cestovatelé

Rychlé odkazy
Tříkrálová sbírka
Výroční zpráva
Ples Charity

Aktuality
Připravované akce
Tiskové zprávy

Chtěli jste vědět
Otázky a odpovědi
Zeptejte se nás

Charita Zábřeh
na mapě
Charita Zábřeh na mapě
Charita Zábřeh na mapě ČR